Image

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

15 marca przypada Światowy Dzień Konsumenta. To dobra okazja, żeby przypomnieć, jakie prawa przysługują wszystkim kupującym i korzystającym z usług.

W Płocku porad udziela im Miejski Rzecznik Konsumentów.

Każdy mieszkaniec Płocka, będący konsumentem może spotkać się rzecznikiem i pracownikami biura w celu uzyskania informacji i porady prawnej. Istnieje również możliwość przedstawienia swojego problemu oraz dokumentów do analizy za pośrednictwem poczty elektronicznej brk@plock.eu. Nad każdym przesłanym problemem rzecznik pochyli się indywidualnie i udzieli odpowiedzi.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów zlokalizowane jest w budynku Urzędu Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pokój 213/214 tel. 24 367 15 81.

Jednocześnie Miejski Rzecznik Konsumentów przygotował „Poradnik konsumenta” zawierający najważniejsze informacje dotyczące przepisów konsumenckich i możliwości dochodzenia praw.

Poradnik  konsumenta

Kupując pieczywo w sklepie, samochód w salonie samochodowym, czy zamawiając usługi telekomunikacyjne zawierasz umowę z przedsiębiorą. Jeśli robisz to w celach prywatnych, jesteś konsumentem. W takiej sytuacji przysługują Ci liczne prawa, których ochroną zajmuje się w Twoim imieniu i na Twoją rzecz Rzecznik Konsumentów.

Czym zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów?
• udzielaniem bezpłatnych porad i informacji prawnych dla konsumentów z zakresu prawa konsumenckiego;
• występowaniem do sprzedawców i usługodawców z interwencją w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
• prowadzeniem na rzecz konsumentów postępowań mających na celu realizację ich żądań;
• w uzasadnionych przypadkach pomocą w dochodzeniu roszczeń przez konsumenta w sądzie.

Komu Rzecznik udziela pomocy?
Konsumentom, w szczególności:
• gdy popadli w spór z przedsiębiorcami (podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą),
• gdy sprzedawca odrzucił reklamację,
• gdy sprawa ma charakter konsumencki, czyli dotyczy nieuwzględnionej reklamacji towaru, czy niewłaściwie wykonanej usługi,
nie ma znaczenia wartość zakupionego towaru.

Występują dwa tryby reklamacyjne chroniące prawa konsumentów:
1. RĘKOJMIA
Chroni konsumenta zawsze na mocy kodeksu cywilnego, łącznie z zakupami na wyprzedaży, promocji, przecenie. Podstawą reklamacji jest paragon, faktura, wydruk z karty płatniczej jako dokument potwierdzający zawarcie umowy. Towar można reklamować przez 2 lata od dnia wydania towaru. Konsument posiada 1 rok na zawiadomienie sprzedawcy o zauważonej wadzie, po upływie tego terminu traci uprawnienie do reklamowania tej wady w towarze. Żądania, które może zgłosić konsument do sprzedawcy:
• bezpłatna naprawa;
• wymiana na nowy egzemplarz;
• obniżenie ceny, gdy wada jest nieistotna;• odstąpienie od umowy/zwrot pieniędzy, gdy wada jest istotna;
Reklamacja powinna być złożona do sprzedawcy na piśmie. Musi zawierać datę, dane konsumenta i sprzedawcy, opis towaru, opis wady, żądanie konsumenta oraz jego podpis. Sprzedawca ma maksymalnie 14 dni, od daty złożenia reklamacji, na podjęcie decyzji w sprawie. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni, reklamacja powinna być uznana (nie dotyczy to odstąpienia od umowy – żądania zwrotu pieniędzy).

2. GWARANCJA
• Jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta (podmiot, który wystawia kartę gwarancyjną/ udziela gwarancji, najczęściej producent lub importer);
• udzielana konsumentowi bez odrębnej opłaty;
• jest wręczana w chwili sprzedaży towaru, udziela jej zazwyczaj producent towaru;
Konsument może żądać tylko tego, co określa gwarancja i tylko w sposób w gwarancji opisany.

Czy można zwrócić towar zgodny z umową i w pełni sprawny?
NIE
chyba, że zgadza się na to sprzedawca – zależy od jego dobrej woli i praktyki handlowej sklepu.
TAK
w przypadku:
• zawarcia umowy sprzedaży POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA, tj. prezentacje w domach, hotelach, na zorganizowanych spotkaniach;
• zawarcia umowy sprzedaży NA ODLEGŁOŚĆ, tj. przez internet, sprzedaż wysyłkowa z katalogu, przez telefon;
W takich przypadkach konsument ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z jednoczesnym zwrotem towaru sprzedawcy. Następnie sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi całą uiszczoną kwotę.

UWAŻAJ!
Jeżeli zawierasz umowę:
• przeczytaj dokumenty, które dostajesz do podpisu
• zanim cokolwiek podpiszesz – skonsultuj się z rodziną lub sąsiadami
• skontaktuj się ze swoim dotychczasowym usługodawcą, aby upewnić się czy osoby, które Cię odwiedziły w domu są jego pracownikami
• podpisanie dokumentów może oznaczać zmianę operatora i umowę na zupełnie innych warunkach
• zachowaj egzemplarz podpisanych dokumentów dla siebie• jeżeli podpisałeś umowę w domu – możesz w ciągu 14 dni zrezygnować

ZAPAMIĘTAJ!
Jeśli zauważysz wadę towaru lub nieprawidłowo wykonaną usługę sam decydujesz, czy reklamację złożysz z RĘKOJMI, czy z GWARANCJI, Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji towaru, czy usługi, W przypadku sporu z przedsiębiorcą wsparcia udziela Rzecznik Konsumentów.

Informacje na podstawie następujących ustaw:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Siedziba Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
Al. Piłsudskiego 6, II piętro, pokój 213/214 tel. 24 367 – 15 – 81. 

Źródło: Plock.eu