• Home
  • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Data aktualizacji: 06.08.2020 r.

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
I. Administrator danych osobowych
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.plockarta.eu
W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu lub telefonując pod numer: 24 367 51 10.
II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania
Twoje dane osobowe, w postaci imienia, nazwiska, adresu, PESEL oraz wizerunku, będą przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji Twojego zgłoszenia do Programu Płocka Karta Mieszkańca oraz uczestnictwa w nim (w tym uzyskania przez Ciebie wszelkich uprawnień i korzyści z niego wynikających, w tym również możliwości otrzymywania informacji o nich w formie informacji przesyłanych w formie elektronicznej), a także realizacji zadań Programu Płocka Karta Mieszkańca – Regulamin Płocka Karta Mieszkańca.
Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO*.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkować będzie brakiem realizacji Twojego zgłoszenia, a co za tym idzie braku możliwości udziału w Programie Płocka Karta Mieszkańca.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do w/w celów, tj. nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji Twojego zgłoszenia/udziału w Programie Płocka Karta Mieszkańca oraz realizacji zadań programu Płocka Karta Mieszkańca – Regulamin Płocka Karta Mieszkańca.
III. Informacja o odbiorcach danych
Twoje dane osobowe w żaden sposób nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.
Natomiast, Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu osobom trzecim to jest partnerom programu na potrzeby realizacji Programu Płocka Karta Mieszkańca, z bezwzględnym zachowaniem wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii Twoich danych;
prawo żądania od Administratora sprostowania Twoich danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie Twoich danych, które okażą się niekompletne;
prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych;
prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
prawo do przeniesienia Twoich danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Twoich danych bezpośrednio innemu administratorowi);
prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - przeciwko przetwarzaniu Twoich danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
Jeżeli podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest wyrażona przez Ciebie zgoda, masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Przysługujące Ci prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) możesz zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.
V. Profilowanie
Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora poddawane operacjom profilowania.
Niniejsze wynika z założeń Programu Płocka Karta Mieszkańca, który ma za zadanie między innymi w jak największym stopniu ułatwić każdemu Mieszkańcowi miasta Płock udział w Programie, dostosować się do Jego oczekiwań wobec organizatorów i partnerów Programu, a także na bieżąco aktualizować i rozszerzać zakres usług na rzecz Uczestników, zgodnie z pojawiającymi się życzeniami czy sugestiami wynikającymi w szczególności ze sposobu korzystania z uprawnień nadanych każdemu z Uczestników Programu.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
Ciasteczka/Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

uprzejmie informujemy, że tworząc i administrując System Płockiej Karty Mieszkańca (www.plockarta.eu) używamy technologii służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie. System nie personalizuje wyświetlanych treści. Realizując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) uprzejmie informujemy, że do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: adres IP Twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Systemu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Czyszczenie i włączanie plików cookie (Ciasteczka)

Jak wyczyścić i włączyć pliki cookie w Edge oraz zarządzanie jest dostępne pod adresem:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Jak wyczyścić i włączyć pliki cookie w Chrome oraz zarządzanie jest dostępne pod adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl