• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.plockarta.eu

Operator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plockarta.eu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: zgodnosc@kmplock.eu
 • Telefon: + 48 24 367 45 57 lub 800 880 010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
 • E-mail: sekretariat@kmplock.eu
 • Telefon: +48 24 367 45 57 lub 800 880 010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Biur Obsługi Klienta w ramach Płockiej Karty Mieszkańca

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o.
adres: ul. Przemysłowa 17
kontakt: kontakt@kmplock.eu
telefon: +48 24 367 45 57 lub 800 880 010

Dojazd
Komunikacji Miejskiej można dojechać autobusem (liniami 3, 18, 22, 31, 60 do przystanku Przemysłowa na ul. Narodowych Sił Zbrojnych lub liniami 7, 20, 24 do przystanku Kostrogaj, zajezdnia 04 na ul. Przemysłowej) lub samochodem – miejsca parkingowe w pobliżu. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.

Otoczenie i wejście do budynku
Punkt zlokalizowany jest na parterze od strony ul. Przemysłowej 17 (Budynek A), Przed budynkiem zlokalizowany jest parking miejski oraz przystanek autobusowy Kostrograj. Wejście do punktu po schodach, drzwi otwierane do zewnątrz. Stanowiska znajdują się po lewej stronie od wejścia.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Brak, dedykowany punkt do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową znajduję się w Biurze Obsługi Klienta al. Jachowicza 42.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Punkt jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.

Biuro Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.
adres: al. Jachowicza 42, Płock
kontakt: bok.jachowicza@kmplock.eu
telefon: (24) 367-45-65

Dojazd
Do punktu Komunikacji Miejskiej można dojechać autobusem (liniami 3, 14, 25, 35, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 120, 130, 140 do przystanku Jachowicza (teatr) w Al. Jachowicza lub liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 33, 140 do przystanku Jachowicza (Bielska) na ul. Bielskiej) lub samochodem – miejsca parkingowe w odległości 50 m od punktu. Brak miejsc postojowych dla rowerów w najbliższym sąsiedztwie budynku.

Otoczenie i wejście do punktu
Punkt zlokalizowany jest w budynku przy al. Jachowicza 42 w zachodniej części budynku.

Wejście do punktu bez progu, wejście bezstopniowe, drzwi otwierane do wewnątrz, stanowiska znajdują się na wprost wejścia.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Wejście bezstopniowe, możliwa obsługa przy stoliku z miejscami siedzącymi.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Punkt jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Wejście z psem przewodnikiem
Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W punkcie znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
adres: ul. Kolegialna 3, Płock
kontakt: spp@kmplock.eu
telefon: (24) 367-45-45

Dojazd
Do Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania można dojechać zarówno komunikacją miejską, autem, jak i rowerem.

Najbliższe przystanki: przystanek Kwiatka (ok. 250 m od Biura) – dojazd liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140; przystanek Tumska (na ul. Sienkiewicza) – dojazd liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140.

Osoba podróżująca autem ul. Kolegialną, ma do dyspozycji parking zlokalizowany bezpośrednio przy Biurze. Parking jest w Strefie Płatnego Parkowania.

Otoczenie i wejście do budynku
Punkt zlokalizowany jest na parterze w kamienicy przy ul. Kolegialnej 3 przy bramie w kierunku wschodnim od ulicy Tumskiej. Wejście bezpośrednio z chodnika z dwoma stopniami zewnętrznymi oraz dwa stopnie wewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz, stanowiska znajdują się na wprost wejścia.

Toalety
Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Obsługa osób z niepełnosprawnościami możliwa od zaplecza, należy przejść przez bramę, pracownicy służą pomocą.
Dodatkowo można kontaktować się bezpośrednio pod numerem tel. (24) 367-45-45. 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Dozwolone. 

Udogodnienia dla osób starszych
Wyznaczone miejsce siedzące do obsługi

Urząd Miasta Płocka
adres: pl. Stary Rynek 1, Płock
kontakt: bim@plock.eu
telefon: (24) 364-55-55

Dojazd
Najbliższe przystanki: przystanek Zduńska – dojazd linią 18; przystanek Kwiatka – dojazd liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140; przystanek Bielska (na ul. Sienkiewicza) – dojazd liniami 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140.

Dla osób podróżujących autem osobowym zaleca się skorzystanie z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania (najbliższe miejsca, w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się bezpośrednio przy Urzędzie Miasta Płocka.

Otoczenie i wejście do punktu
Do Ratusza można się dostać w trojaki sposób. Po pierwsze wejściem głównym po schodach. Wejścia dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim znajdują się w dobudowanej części do Ratusza od strony dziedzińca oraz budynku przylegającego bezpośrednio od ul Zduńskiej 3. Nie ma tam schodów ani progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wspomniane wejście od strony dziedzińca prowadzi do pochylni, a następnie do windy, którą można dostać się na jedno z trzech pięter. Będąc na parterze można przejść do pomieszczeń biurowych po lewej lub prawej stronie, ale znajdują się tam 2-3 stopnie.
Wejście od strony ul. Zduńskiej 3 wyposażone jest w pochylnię oraz platformę wewnątrz budynku. Na wprost za szerokimi drzwiami znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostępne dla osób poruszających się na wózku. Pomieszczenie obsługi klienta jest duże z merytorycznymi stanowiskami do obsługi mieszkańców po lewej i prawej stronie. Za biurem znajdują się szerokie drzwi, które prowadzą do korytarza, z którego można wejść do pomieszczeń biurowych oraz toalet, jedna jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Na końcu korytarza znajdują się kolejne drzwi i korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych. Z korytarza na jedno z trzech pięter prowadzą szerokie, łagodne schody, brak windy.  
Będąc przy platformie schodowej, po prawej stronie są pokoje biurowe gdzie prowadzą 2 stopnie schodowe, natomiast na I lub II piętro prowadzą schody po kilka stopni. Po lewej stronie od platformy schodowej znajduje się korytarz i wejścia do pomieszczeń biurowych oraz winda z dostępem do 3 pięter budynku. Będąc na poszczególnych kondygnacjach po lewej i prawej stronie od windy znajdują się korytarze z wejściami po biur.

Opis dostosowań np.: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na terenie obiektu znajduje się jedna platforma schodowa, jedna pochylnia na zewnątrz, dwie pochylnie wewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed Ratuszem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostało one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności. Od ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się parking i dwa miejsca postojowe dla osób poruszających się na wózku. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie pracownika urzędu posługującego się językiem migowym. W tym budynku jest to możliwe w ciągu 10 minut.

Centrum ds. Organizacji Pozarządowych

adres: ul. Synagogalna 4, Płock
kontakt: centrum.wspolpracy@plock.eu
telefon: (24) 366-88-11


Dojazd. Do punktu można bezpośrednio dotrzeć na kilka sposobów:
Dla osób podróżujących autem osobowym: miejsca parkingowe objęte są Płatną Strefą Parkowania.
Do punktu można dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Najbliższe przystanki: przystanek Zduńska – dojazd linią 18; przystanek Kwiatka – dojazd liniami 2, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 33, 140; przystanek Bielska (na ul. Sienkiewicza) – dojazd liniami 4, 7, 18, 19, 20, 22, 24, 26 33, 140.

Otoczenie i wejście do punktu:
Budynek składa się z jednej kondygnacji. Pojedyncze drzwi wejściowe prowadzą do szerokiego korytarza. Po prawej stronie znajdują się pokoje biurowe. Na końcu korytarza jest wejście do sali konferencyjnej oraz trzech dodatkowych pomieszczeń biurowych. Po lewej stornie znajduje się recepcja oraz punkt obsługi klienta dostępny dla osób na wózku.

Toalety, w tym toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się w korytarzu po lewej stronie od recepcji, w bocznej części budynku. Toalety oddzielone są dwiema parami drzwi przeciwpożarowych.


Opis dostosowań np.: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak pochylni na zewnątrz, nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dostępne miejsca parkingowe są objęte Płatną Strefą Parkowania.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą poprosić o przybycie pracownika urzędu posługującego się językiem migowym, który na stałe pracuje w tym budynku.

Aplikacje mobilne

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. udostępnia następujące aplikacje mobilne: