Image

Zastrzeż Swój PESEL

Zastrzeż Swój PESEL
Od 17 listopada 2023 r. można zastrzec swój numer PESEL. Jak to zrobić oraz co na celu ma ta innowacja?

Zastrzeganie numeru PESEL – walka ze złodziejami tożsamości
Dodatkowa usługa jaką jest zastrzeganie numeru PESEL ma ograniczyć skutki kradzieży tożsamości oraz wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie kredytów na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.
Wdrażanie usługi ma nastąpić w dwóch etapach:
17 listopada 2023 r. – uruchomienie rejestru zastrzeżeń, który będzie prowadzony w infrastrukturze rejestrów państwowych, tak samo, jak rejestr PESEL, rejestr dowodów osobistych czy też rejestr wyborców
1 czerwca 2024 r. – od tej daty podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy, lub podjęciem czynności będą zobowiązani do sprawdzenia w rejestrze, czy dany PESEL nie został zastrzeżony.
Ustawa stanowi, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązania powstałe bez ich wiedzy po zastrzeżeniu numeru PESEL.

Jak zastrzec numer PESEL?
  • za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel
  • za pomocą platformy mobywatel.gov.pl
  • na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • w placówce operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (osobiście),
  • w banku krajowym (osobiście lub w systemie transakcyjnym w tym za pośrednictwem instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe),
  • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (osobiście lub w systemie transakcyjnym)
 Zastrzec swój numer PESEL będzie mogła każda osoba pełnoletnia. Co ważne – zastrzeżenie numeru PESEL oraz cofnięcie zastrzeżenia będzie bezpłatne.

Zastrzeżenie numeru PESEL „z urzędu”
Zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku
  • unieważnienia dowodu osobistego za skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia o wykorzystywanie numeru PESEL przez osoby nieuprawnione
  • zgonu.